Serviceaftale

Opdateringsdato for den seneste version [1. december 2022]
Ikrafttrædelsesdato: [1. december 2022]

Denne serviceaftale (herefter benævnt “denne aftale”) har til formål at fastlægge dine og AISWEI B.V.’s rettigheder og forpligtelser (Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Holland, kontakt os på [service.EMEA@solplanet.net]), når du bruger Solplanet Cloud for enterprise (pro-cloud.solplanet.net), Solplanet Cloud for slutbrugere (cloud.solplanet.net) og vores mobilapplikation “Solplanet”, “Ai-charging”, “isolar” (samlet benævnt “Software”), der leveres af AISWEI B.V. og andre tilknyttede virksomheder (samlet benævnt “AISWEI”), og tjenester (herefter benævnt “Relevante Tjenester”), der leveres af AISWEI via Softwaren. Før du opretter en konto til Softwaren og de Relevante Tjenester, eller før du logger på Softwaren for første gang ved hjælp af den konto, som AISWEI har givet dig, skal du omhyggeligt læse og forstå denne aftale. Du skal især nøje læse de vilkår, der er markeret med fed skrift/fed skrift og understreget (som kan begrænse dine rettigheder eller interesser, eller som kan fritage AISWE for ansvar eller reducere AISWEI’s ansvar) og bekræfte, at du fuldt ud forstår og accepterer dem. Hvis du sætter kryds i “Jeg har læst og accepteret Serviceaftalen” og fortsætter med at klikke på knappen “Tilmeld dig” eller “Log ind”, når du tilmelder dig eller logger ind på en konto til Softwaren og de Relevante Tjenester for første gang, anses du for at have accepterer indholdet af denne Aftale, og denne Aftale vil udgøre en gyldig kontrakt, som fortsat er juridisk bindende for dig og AISWEI.

1. Softwarelicens og levering af tjenester


1.1 I forbindelse med denne Aftale giver AISWEI dig en personlig, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, ikke-permanent og ikke-uigenkaldelig licens inden for denne Aftales gyldighedsperiode, så du kan bruge Softwaren med henblik på at modtage de Relevante Tjenester (benævnt “Begrænset Softwarelicens”).

1.2 I forbindelse med denne Aftale omfatter de Relevante Tjenester, som AISWEI leverer til dig, uden begrænsning: (1) mulighed for at fjernovervåge energilagringsenheden via softwaren; (2) information om AISWEI’s produkter og tjenester; (3) andre tjenester, som AISWEI beslutter at levere fra tid til anden.

1.3 AISWEI har fuld fortolknings- og beslutningsret med hensyn til type, indhold, standarder, tidspunkter, metode, lokation og andre aspekter af Softwaren, licensen til denne og de Relevante tjenester. AISWEI har ret til fra tid til anden ensidigt at ændre eller justere ethvert aspekt af Softwaren, de Relevante Tjenester eller den Begrænsede Softwarelicens, eller fra tid til anden ensidigt efter eget skøn at beslutte at suspendere eller permanent ophøre med at levere Softwaren, de Relevante Tjenester eller den Begrænsede Softwarelicens eller en del af den, eller fra tid til anden ensidigt at opsige denne aftale ved at opdatere denne Aftale eller ved forudgående skriftlig meddelelse til dig eller på anden måde, som er tilladt ved lov. Da Softwaren, de Relevante Tjenester og den Begrænsede Softwarelicens er gratis, vil AISWEI ikke ifalde nogen form for ansvar for nogen påvirkning eller tab, som du måtte lide som følge af ovenstående ændring, tillæg, justering, suspension, permanent ophør eller opsigelse. Du skal fuldt ud forstå og acceptere de risici, som ovenstående vilkår medfører for dig. Ellers skal du ikke tilmelde dig eller logge ind for at bruge Softwaren eller de Relevante Tjenester. Dette gælder ikke for skader, som AISWEI har forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed.

2. Gebyr

2.1 AISWEI vil midlertidigt ikke opkræve dig noget gebyr for at give dig en Begrænset Softwarelicens og de Relevante Tjenester. AISWEI er derfor ikke forpligtet til at give dig regninger, fakturaer eller hjælp til indberetning til skat. AISWEI har dog til enhver tid ret til at annullere politikken om gratis tjeneste og skifte til at tilbyde den Begrænsede Softwarelicens og de Relevante Tjenester på betalingsbasis ved at opdatere denne Aftale eller ved forudgående skriftlig meddelelse til dig på anden måde, som er tilladt ved lov. Du har i så fald ret til at nægte at bruge betalt software eller betalt tjeneste leveret af AISWEI.

3. Regler for brug af software og opsigelse af konto

3.1 Din brug af Softwaren og de Relevante Tjenester kræver, at du selv forbereder de relevante terminalenheder, og du er alene ansvarlig for alle relaterede omkostninger og udgifter (f.eks. elafgift og netværksudgifter).

3.2 Du skal opbevare den konto, som du har oprettet eller fået tildelt, og den adgangskode, som du har indstillet, eller som AISWEI har givet dig, korrekt og undgå at videregive den til uautoriserede tredjeparter. Hvis du undlader at håndtere konto- og adgangskodeoplysninger korrekt, skal ethvert tab, der opstår som følge heraf, udelukkende bæres af dig, og AISWEI kan ikke ifalde noget ansvar.

3.3 Hvis AISWEI giver dig mulighed for, eller du har til hensigt at dele oplysninger i Softwaren med en tredjepart, eller at overdrage en tilladelse, du har i Softwaren, til en tredjepart, skal du altid handle med forsigtighed. Ethvert tab, der opstår som følge af din deling eller overdragelse, skal udelukkende bæres af dig, og AISWEI kan ikke ifalde noget ansvar.

3.4 Du skal strengt overholde gældende love og regler samt krav, der offentliggøres eller opdateres af AISWEI fra tid til anden. Du må ikke uploade ulovlige oplysninger af nogen form i Softwaren, og du må ikke krænke tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre legitime rettigheder eller interesser gennem Softwaren. I tilfælde af overtrædelse skal ethvert tab som følge af din overtrædelse af dette afsnit bæres af dig, og du skal holde AISWEI skadesløs og godtgøre AISWEI for alle krav fra tredjepart for tab, skader eller udgifter af enhver art i forbindelse hermed.

3.5 For at give dig mulighed for at bruge Softwaren og modtage de Relevante Tjenester kan AISWEI kræve, at du giver forskellige former for oplysninger, og du skal sikre, at disse oplysninger er sande, nøjagtige og fuldstændige. Hvis de oplysninger, som du har givet, er usande, unøjagtige eller ufuldstændige, skal ethvert tab, der opstår som følge heraf, udelukkende bæres af dig, og AISWEI kan ikke ifalde noget ansvar.

3.6 Du accepterer udtrykkeligt, at AISWEI kan præsentere reklamer for dig for at markedsføre og promovere AISWEI’s produkter og tjenester ved at sende markedsføringsmails til din e-mailadresse, som du har oplyst til os i forbindelse med indgåelsen af denne Aftale. Hvis du ikke ønsker at modtage reklame-e-mails fra os, eller hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage reklame-e-mails fra os, kan du frabede dig at modtage yderligere e-mails uden yderligere udgifter ud over de almindelige priser for at underrette os ved at sende en e-mail til [service.EMEA@solplanet.net].

3.7 Hvis du ønsker at udtræde af denne Aftale inden for 14 dage fra datoen for indgåelsen af denne Aftale eller lukke din konto, kan du indsende en anmodning om lukning til os ved at sende en e-mail til [service.EMEA@solplanet.net]. Så længe din anmodning om lukning er i overensstemmelse med gældende love og regler og alle former for aftaler mellem dig og AISWEI, vil vi lukke din konto inden for 48 timer efter at have modtaget denne meddelelse. Når din konto er lukket, vil vi tage den Begrænsede Softwarelicens tilbage, som du har fået tildelt, stoppe med at levere Relevante Tjenester til dig og slette dine personoplysninger eller anonymisere dem i henhold til loven.

4. Ejendomsrettigheder

4.1 Ved “intellektuelle ejendomsrettigheder” forstås alle immaterielle rettigheder og interesser, herunder, men ikke begrænset til, dem, der fremgår af eller er indeholdt i (1) software, idéer, design, koncepter, metoder, processer, teknikker, apparater, opfindelser, opdagelser eller forbedringer, herunder patenter, patentansøgninger, forretningshemmeligheder og knowhow; (2) forfatterværker, herunder ophavsret, industrielle designrettigheder eller moralske rettigheder; (3) ethvert varemærke eller enhver ansøgning herom, handelsnavn, servicemærke, handelsbetegnelser og tilhørende goodwill; (4) enhver anden egenudviklet teknologi eller materiale, hvortil der findes lignende rettigheder i medfør af eller i henhold til gældende love og bestemmelser på ethvert sted i verden; og (5) andre rettigheder, herunder internetdomænenavn, URL og andre identifikationsoplysninger.

4.2 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren og relateret til Softwaren og Relevante Tjenester (benævnt “Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder”) tilhører AISWEI. De Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder, som AISWEI tillader dig at bruge, leveres alle som “status quo”, og AISWEI giver ingen eksplicitte eller implicitte garantier vedrørende de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, garantien for ikke-krænkelse, garantien for egnethed til et bestemt formål og så videre). Bortset fra den Begrænsede Softwarelicens, der er fastsat i denne Aftale, skal intet i denne Aftale anses for at have givet, givet licens til eller på anden måde overført nogen rettighed eller interesse i de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder til dig.

4.3 Alle materialer (f.eks. optegnelser, rapporter), data, værker, opgraderinger, forbedringer, leverancer og rettigheder og interesser heri (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder), der opstår som følge af din brug af Softwaren, de Relevante Tjenester og Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder eller som følge af opfyldelsen af denne Aftale (“Afledte Rettigheder”), tilhører og kommer AISWEI ubetinget til gode, uanset om en sådan brug eller opfyldelse udgør en misligholdelse af denne aftale eller ej. AISWEI har eneret til at anvende, registrere, vedligeholde og håndhæve de Afledte Rettigheder; til dette formål skal du yde den nødvendige bistand i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af de Afledte Rettigheder til AISWEI uden beregning.

4.4 Du må kun bruge Softwaren inden for rammerne af den Begrænsede Softwarelicens, der er fastsat i denne Aftale. Du må ikke uden udtrykkeligt samtykke fra AISWEI på nogen måde bruge de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder og de Afledte Rettigheder ud over, hvad der er anført ovenfor. Du må især ikke bruge de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder og Afledte Rettigheder til andre formål end denne Aftale. Du må ikke give, give licens til, give mulighed for at bruge, overføre, oprette nogen form for behæftelse vedrørende, afhænde, beskadige eller på anden måde krænke de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder og Afledte Rettigheder. Du må hverken direkte eller indirekte foretage nogen af følgende handlinger uden udtrykkeligt samtykke fra AISWEI:

(1) foretage reverse engineering, reverse compiling eller dekompilering af Softwaren eller forsøge at finde frem til dens kildekode på anden vis;
(2) ændre, opdatere, opgradere, nedgradere, forstyrre, ødelægge eller på anden måde ændre Softwaren helt eller delvist;
(3) kopiere og oversætte Softwaren (bortset fra at downloade Softwaren med henblik på den Begrænsede Softwarelicens) eller bruge Softwaren til sekundær udvikling for at skabe afledte produkter;
(4) på nogen måde levere kopier eller afledte produkter af Softwaren til tredjeparter;
(5) slette, ændre eller tilføje en meddelelse eller et ejerskabsmærke til Softwaren.

4.5 AISWEI har ret til at inspicere din brug af de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder og Afledte Rettigheder og i tilfælde af uhensigtsmæssig brug at anmode dig om straks at bringe dette i orden.

4.6 AISWEI har ikke noget erstatningsansvar for Softwaren og de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder og Afledte Rettigheder. Du skal godtgøre og holde AISWEI skadesløs for ethvert krav, tab, skade, udgift eller gebyr i forbindelse med Softwaren og de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder og Afledte Rettigheder, der opstår af årsager, der kan tilskrives dig.

4.7 Hvis AISWEI beslutter at suspendere eller permanent ophøre med at levere Softwaren, de Relevante Tjenester eller den Begrænsede Softwarelicens eller en del heraf, har AISWEI ret til at anmode dig om at slette eller overføre alle dokumenter, filer, data og andet materiale relateret til Softwaren og de Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder og Afledte Rettigheder til AISWEI. AISWEI har også ret til direkte at foretage de ovennævnte handlinger med sletning eller overførsel i dine lagringsenheder eller terminalenheder ved hjælp af tekniske foranstaltninger, og denne Aftale skal betragtes som dit udtrykkelige samtykke og din tilladelse til disse handlinger.

5. Relevante data og personoplysninger

5.1 Relevante data og oplysninger, bortset fra dine personoplysninger i henhold til EUs databeskyttelsesforordning, GDPR, (benævnt “Relevante data”), der genereres ved din brug af Softwaren, de Relevante Tjenester og Relevante Intellektuelle Ejendomsrettigheder, samt enhver rettighed og interesse i forbindelse med de Relevante Data udgør de Afledte Rettigheder og skal ubetinget og frit tilhøre og komme AISWEI til gode. AISWEI har ret til uden dit samtykke at indsamle og, til kommercielle eller ikke-kommercielle forhold, bruge, opbevare, dele, videregive og på anden måde behandle Relevante Data på en måde, som AISWEI finder passende.

5.2 AISWEI tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt. Med hensyn til, hvordan AISWEI behandler dine personoplysninger, henvises til vores Databeskyttelseserklæring, se under [https://oss-germany.aisweicloud.com/app_resouce/protect.html?language=en].

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 På grund af teknologiens begrænsning, afhængigheden af netværk og anden infrastruktur, fejl i din terminalenhed, eventuelt eksisterende eksterne ondsindede angreb, fejl i en tredjepartstjeneste, regeringshandlinger, force majeure, din eventuelle misligholdelse af denne Aftale og andre faktorer kan AISWEI muligvis ikke fuldt ud sikre ægtheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden, betimeligheden og sikkerheden af de leverede oplysninger og data. Du skal fuldt ud forstå denne risiko og tillade, at AISWEI fritages for ethvert ansvar, der skyldes fejl, unøjagtighed, udeladelse, forsinkelse, videregivelse eller tab af de leverede oplysninger og data, medmindre andet er aftalt med AISWEI eller påkrævet i henhold til loven.

6.2 Da AISWEI stiller Softwaren og de Relevante Tjenester gratis til rådighed, yder AISWEI ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for noget aspekt af Softwaren og de Relevante Tjenester. AISWEI gør sit bedste for at sikre en stabil, holdbar og effektiv brug af Softwaren og de Relevante Tjenester, men AISWEI kan ikke fuldt ud garantere stabiliteten, opretholdelsen, fejlfriheden og opfyldelsen af specifikke formål med Softwaren og de Relevante Tjenester. Du accepterer, at AISWEI er fritaget for ethvert ansvar, der skyldes dette.

6.3 Hvis AISWEI lider tab som følge af din misligholdelse af denne Aftale eller din krænkelse af AISWEI’s legitime rettigheder og interesser, er AISWEI berettiget til at anmode om erstatning og alle andre lovligt tilgængelige retsmidler. Ovennævnte “tab” omfatter især (men er ikke begrænset til) advokatsalær, udgifter til retssager, udgifter til voldgift, notargebyr og andre relevante udgifter, som AISWEI har afholdt for at søge erstatning eller andre retsmidler.

7. Diverse

7.1 Dine rettigheder i henhold til denne Aftale kan ikke overdrages.

7.2 Denne Aftales ordlyd, virkning, fortolkning, gennemførelse, værneting og tvistbilæggelse er underlagt tysk lovgivning. Hvis du er en erhvervsdrivende, og der opstår en tvist mellem dig og AISWEI i henhold til denne Aftale, har AISWEI og du ret til at anlægge sag ved den kompetente domstol på AISWEI’s hjemsted.

7.3 AISWEI forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne Aftale fra tid til anden. AISWEI sender dig en meddelelse om ændringer via f.eks. e-mail, brev, telefonisk meddelelse, offentlig meddelelse eller meddelelse i softwaren. Hvis du ikke er enig i de ændrede vilkår i denne Aftale efter at have modtaget meddelelsen om ændringerne, skal du straks give AISWEI skriftlig meddelelse herom og stoppe brugen af Softwaren og de Relevante Tjenester. Ellers vil du blive anset for at have accepteret de ændringer, som AISWEI foretager i de relevante vilkår i denne Aftale. Bemærk venligst, at hvis du fortsætter med at bruge Softwaren eller de Relevante Tjenester efter at have modtaget meddelelsen om ændringerne, anses du for at have accepteret de ændringer, som AISWEI foretager i de relevante vilkår i denne Aftale.

7.4 Hvis du har spørgsmål, råd eller forslag til denne Aftale, kan du kontakte AISWEI ved at sende en e-mail til [service.EMEA@solplanet.net].