Databeskyttelseserklæring

Dato: 1. oktober 2022

Nærværende databeskyttelseserklæring har til formål at forklare, hvordan vi, AISWEI B.V., Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Holland (data.protection@solplanet.net) (”vi” eller ”os”), vil indsamle, bruge, opbevare eller på anden måde behandle (samlet benævnt ”behandle”) dine personoplysninger, når du besøger vores websted under www.solplanet.net og bruger vores produkter eller tjenester, inklusive, men ikke begrænset til Solplanet Cloud til virksomheder (pro-cloud .solplanet.net) og vores mobilapplikation “Solplanet” (samlet benævnt “produkter” eller “tjenester“).

Nærværende databeskyttelseserklæring gælder ikke kun for vores kunder, men også for vores andre forretningspartnere samt for besøgende på vores websted.

Hvis det er nødvendigt, og hvor det er lovpligtigt, vil vi også informere dig særskilt om behandlingen af dine personoplysninger i andre sammenhænge, hvis dette endnu ikke er gjort i nærværende databeskyttelseserklæring.

Før du udlever nogen personoplysninger til os, bedes du omhyggeligt læse og forstå nærværende databeskyttelseserklæring.

1. Formålet med, omfanget af og retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
 
1.1 Behandlingsformål og de behandlede personoplysningers kategori i forbindelse med brugen af produkter og tjenester

Vi vil behandle følgende kategorier af personoplysninger til følgende formål:
 
(1) Med henblik på tilmelding til/login på produkterne eller tjenesterne (“”tilmeldingsformål””) kan vi behandle dine personoplysninger som følger: navnet på din virksomhed, dit brugernavn, dit mobiltelefonnummer, din e-mailadresse og din adgangskode .

I tilmeldings- og login-forløbet kan vi endvidere kræve, at du kommer med yderligere oplysninger for at fuldføre din personlige profil, herunder dit navn, din adresse og dit foto, samt andre oplysninger. Din tilmelding til/login på vores produkter eller tjenester bliver ikke påvirket, hvis du ikke kommer med førnævnte oplysninger.

(2) Til det formål at levere fjernovervågningstjenester til de solfarme, der er knyttet til din konto (“”tilknyttede stationer””), til dig (“”overvågningsformål””), kan vi behandle dine personoplysninger som følger:

(a) Brugerens identitetsoplysninger, herunder dit brugernavn, dit navn, dit mobiltelefonnummer, din e-mailadresse;

(b) Oplysninger om de tilknyttede stationer, herunder status, navn, type, installeret kapacitet, oplysninger om geografisk beliggenhed, elproduktion, kraftværkernes ækvivalente time og nettilslutningstid;

(c) Enhedsoplysninger, herunder serienummer, registreringskode, enhedstype, strøm, tilknyttede stationer, signalstyrke, softwareversion, enhedsidentifikator (IMEI, IDFA, Android ID, MAC, OAID, IMSI og andre relevante oplysninger om enheden) om den inverter, du bruger;

(d) Netværksoplysninger, herunder din IP-adresse.

(3) Med henblik på levering af eftersalgstjenester, beskyttelse af dine juridiske rettigheder og interesser samt fælles bilæggelse af relevante tvister med dig (“”eftersalgsformål””), kan vi behandle dine personoplysninger som følger:

(a) Fejlrelaterede oplysninger, herunder enhedstype, serienummer, installationsdato, installationssted, fejlbeskrivelse og systemlogfiler for den inverter, du bruger;

(b) Kontakt-/modtageroplysninger, herunder kontaktpersonens/modtagerens brugernavn, navn, telefonnummer, virksomhedsnavn og -kategori.

(4) Med henblik på at forbedre produkter eller tjenester, samt introduktion og promovering af vores virksomhed, af virksomheder fra vores virksomhedskoncern, produkter eller tjenester, varemærkeaktiviteter og andre oplysninger til dig (de førnævnte tjenester, samlet benævnt “”salgsfremmende tjenester””, og de førnævnte formål samlet benævnt “”salgsfremmende formål””), kan vi behandle dine personoplysninger som følger, hvis yderligere lovkrav er opfyldt:

(a) Brugerens identitetsoplysninger, herunder dit mobiltelefonnummer, din e-mailadresse, dit land/område, din jobtitel, dit virksomhedsnavn;

(b) Feedbackoplysninger, herunder din feedback om produkterne eller tjenesterne.

Førnævnte tilmeldingsformål, overvågningsformål, eftersalgsformål og salgsfremmende formål er samlet benævnt “”behandlingsformål””.

1.2 Behandling af geografiske personoplysninger

Du bedes bemærke, at vi til overvågningsformål er nødt til at behandle oplysninger om din geografiske placering for at lokalisere dine tilknyttede stationer. Til eftersalgsformålet er vi nødt til at behandle oplysninger om din geografiske placering for at lokalisere dine tilknyttede stationer og levere eftersalgstjenester, herunder reparation og udskiftning. Du bedes forstå, at hvis du nægter at udlevere de førnævnte følsomme personoplysninger, vil vi ikke være i stand til at opnå overvågningsformålet og eftersalgsformålet og ikke være i stand til at levere relevante funktioner og tjenester til dig.
 
1.3 Ingen behandling af personoplysninger fra mindreårige eller særlige kategorier af personoplysninger
 
Vi vil ikke indsamle nogen personoplysninger fra mindreårige eller særlige kategorier af personoplysninger til nogen af behandlingsformålene. Du må ikke udlevere nogen mindreåriges personoplysninger eller særlige kategorier af personoplysninger til os.
 
1.4 Retsgrundlag for vores behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i medfør af følgende retsfyldige grunde i overensstemmelse med GDPR artikel 6: (i) behandlingen af personoplysninger er baseret på dit udtrykkelige samtykke, blandt andet i tilfælde af markedsføringsformål; (ii) behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan fuldfyrde aftalen med dig og for at indgå en aftale mellem os; (iii) behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde retlige forpligtelser, som vi er underlagt; (vi) behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til legitime interesser, såsom cybersikkerhed og databeskyttelse, påvisning af svindel, servicevedligeholdelse og kontrol, support, sikkerhedskopiering, genoprettelse efter datakatastrofe; og (v) markedsføring via mail i medfør af betingelserne i § 7, paragrafstykke 3, i den tyske lov mod illoyal konkurrence.

2. Hvordan vi behandler personoplysninger


2.1 Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Til behandlingsformål, hvis lovkravene er opfyldt, især hvis der er en legitim interesse inden for betydningen af GDPR artikel 6 nr. 1f GDPR, vil vi, selv eller ved at betro en tredjepart, indsamle dine personoplysninger via websteder, mobilapplikationer, cookies og lignende enhedsidentificeringsteknologier og andre værktøjer, faciliteter eller enheder.

Hvis du udleverer en anden persons personoplysninger til os, skal du sørge for, at du har fået den anden persons særskilte samtykke til en sådan udlevering. Ellers har vi ret til at kræve dit juridiske ansvar i henhold til relevante love og regler, hvis vi krænker den anden persons rettigheder til personoplysninger som følge af din udlevering.
 
2.2  Hvordan vi bruger dine personoplysninger

(1) Til tilmeldingsformål vil vi, selv eller ved at betro en tredjepart, bruge dine personoplysninger på følgende måde:

– Vi vil identificere din brugeridentitet baseret på oplysninger, herunder dit virksomhedsnavn, dit mobiltelefonnummer, din e-mailadresse, dit portrætfoto og din adgangskode;

(2) Til overvågningsformål vil vi, selv eller ved at betro en tredjepart, bruge dine personoplysninger på følgende måde:

(a) Vi vil identificere din brugeridentitet baseret på oplysninger, herunder dit brugernavn, dit mobiltelefonnummer og din e-mailadresse;

(b) Vi vil etablere kraftværket og konfigurere netværket for dig, samt overvåge, beregne og vise dig strømproduktionen, omsætningen og status for din enhed og de tilknyttede stationer, baseret på enhedsoplysningerne såsom enhedens serienummer og oplysningerne om de tilknyttede stationer.

(3) For After-sales Purpose, we will, by ourselves or by entrusting a third party, use your personal data in the following manner:

(a)  We will analyze the reason of fault and settle the disputes related to the Products or Services jointly with you based on the fault-related information provided by you;

(b)  We will give you feedback and provide after-sales services to you based on your contact/recipient information.

(4) Til salgsfremmende formål vil vi, selv eller ved at betro en tredjepart (herunder annoncører og andre tjenesteudbydere), bruge dine personoplysninger på følgende måde:
 
(a) Vi vil forbedre vores produkter og tjenester baseret på de feedbackoplysninger, som du kommer med;

(b) Vi vil, hvis yderligere lovkrav er opfyldt, sende dig ikke-personlige oplysninger, push- eller kommercielle markedsføringsoplysninger, såsom at sende dig generisk salgsfremmende sms, samt vise dig generiske oplysninger og sende dem via push-beskeder og så videre, baseret på dit mobiltelefonnummer, din e-mailadresse og enhedsidentifikationsoplysninger.

Bemærk venligst, at vi ikke gør brug af automatiseret, individuel beslutningstagning.

2.3  Hvordan vi vil opbevare dine personoplysninger

2.3.1  Opbevaringssted

For dine personoplysninger, som vi indsamler og genererer inden for Den Europæiske Union, vil vi opbevare dem i EU, selv eller ved at betro dem til en tredjepart (såsom serverleverandør).

2.3.2 Opbevaringsperiode

Medmindre andet er specificeret i love og administrative bestemmelser, vil vi kun opbevare dine personoplysninger i den korteste periode, der er nødvendig for at opnå behandlingsformålene. Når førnævnte opbevaringsperiode er udløbet, sletter vi dine personoplysninger eller anonymiserer dem som pålagt af gældende lov.

2.4 Hvordan vi vil udlevere dine personoplysninger til andre

Vi vil generelt ikke udlevere dine personoplysninger til nogen tredjepart. I tilfælde af en af følgende omstændigheder kan vi dog udlevere dine personoplysninger til en tredjepart under forudsætning af, at denne overholder relevante lovbestemmelser,

(a) hvis vi har indhentet dit særskilte samtykke;

(b) hvis det er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, hvor du er en part, f.eks. i tilfælde af videregivelse af dine personoplysninger til distributører eller andre underleverandører;

(c)hvis det er nødvendigt for at opfylde et lovbestemt ansvar eller eller en lovbestemt forpligtelse (såsom udlevering til administrative myndigheder, retslige myndigheder og andre offentlige myndigheder i henhold til relevante lovbestemmelser);

(d) hvis det er nødvendigt for at reagere på folkesundhedsmæssige krisesituationer eller sikre enkeltpersoners sundhed eller ejendom i tilfælde af presserende situationer;

(e) eller under andre omstændigheder som specificeret i love og administrative bestemmelser.

Hvis vi har behov for at overføre dine personoplysninger som følge af sammenlægning, splittelse, opløsning, konkurserklæring og andre årsager, vil vi på forhånd informere dig om modtagerens navn og kontaktoplysninger, og vil, hvis det er juridisk nødvendigt, indhente dit samtykke hertil. Modtageren vil fortsætte med at opfylde forpligtelserne som persondataansvarlig.

2.5  Vi vil ikke offentliggøre dine personoplysninger

Medmindre vi indhenter dit særskilte samtykke, vil vi ikke offentliggøre dine personoplysninger.

2.6  Behandling fra vores side og behandling fra tredjeparters side

Vi vil behandle dine personoplysninger i henhold til de behandlingsformål og den behandlingsmetode, der er angivet ovenfor, enten selv eller ved at betro det til en tredjepart. Hvis vi selv behandler dem, vil vi udpege nødvendige medarbejdere til at behandle dine personoplysninger på vores vegne og overvåge medarbejdernes aktivieter med behandling af personoplysninger for at beskytte dine personoplysninger helt. Hvis vi behandler dine personoplysninger ved at betro dem til en tredjepart, vil vi indgå en bestilt behandlingsaftale i overensstemmelse med GDPR art. 28 eller anden nødvendig databeskyttelsesaftale med modtageren og overvåge modtagerens aktiviteter med behandling af personoplysninger for at beskytte dine personoplysninger helt.

2.7  Anonymiseret behandling

Hvis vi træffer tekniske foranstaltninger eller andre nødvendige foranstaltninger til at foretage anonymiseret behandling af dine personoplysninger, hvorefter oplysningerne ikke kan bruges til at identificere en bestemt person og ikke kan gendannes, ved brug, opbevaring, udlevering til andre, offentliggørelse og anden behandling af sådanne behandlede oplysninger er betinget af at informere dig eller indhente dit samtykke.

3. Hvordan vi vil beskytte dine personoplysninger

Vi vil gøre vores bedste for at beskytte fortroligheden af dine personoplysninger. Vi bruger rimelige datasikkerhedsforanstaltninger på linje med de høje industristandarder. Vi har også vedtaget strenge regler, der omfatter tekniske og fysiske administrative foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger, herunder beskyttelse mod misbrug af personoplysninger og mod uautoriseret hacking.

4. Dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

We guarantee you the following rights with respect to your personal data:

(a) Ret til indsigt i henhold til GDPR art. 15

(b) Ret til berigtigelse i henhold til GDPR art. 16

(c) TRet til sletning i henhold til GDPR art. 17

(d) Ret til begrænsning af behandling i henhold til GDPR art. 18

(e) Ret til dataportabilitet fra GDPR art. 20

(f) Ret til indsigelse i henhold til GDPR art. 21

Begrænsningerne i henhold til BDSG art. 34 og 35 gælder for rettighederne til information og sletning.

Du kan insistere på de rettigheder, der er specificeret ovenfor, over for os under data.protection@solplanet.net eller via post til den postadresse, vi har angivet i begyndelsen af nærværende databeskyttelseserklæring

Desuden har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden for databeskyttelse.

Du kan også kontakte os med spørgsmål eller klager vedrørende databeskyttelse under data.protection@solplanet.net eller via post til postadressen.

Du bedes især bemærke, at før du benytter retten til indsigelse, skal du overveje konsekvenserne af indsigelse. Når du gør indsigelse mod en bestemt behandling, vil vi ikke være i stand til at fortsætte med at give dig tilsvarende funktioner eller tjenester, og du alene vil bære de konsekvenser og erstatningsansvar, der opstår deraf, herunder tab, som du eller en tredjepart lider som følge af din manglende evne til at bruge de tilsvarende funktioner eller tjenester.

5. Diverse


5.1  Opdatering af nærværende databeskyttelseserklæring

Vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre nærværende databeskyttelseserklæring fra tid til anden. Hvis ændringen resulterer i en væsentlig indskrænkning af dine rettigheder i medfør af nærværende databeskyttelseserklæring, sender vi dig en oplysning om ændring via e-mail, brev, telefonbesked, bekendtgørelse, push inde i softwaren og så videre.

Hvis du modtager oplysningen om ændring, men ikke accepterer den ændrede databeskyttelseserklæring, skal du straks informere os skriftligt. Ellers vil du blive anset for at acceptere vores ændringer af de relevante bestemmelser i databeskyttelseserklæringen. Hvis du fortsætter med at udlevere dine personoplysninger til, eller samarbejder med indsamlingen af dine personoplysninger af, os eller en tredjepart betroet af os efter at have modtaget oplysningen om ændring, eller fortsætter med at bruge vores produkter eller tjenester, vil du blive anset for at acceptere vores ændringer af de relevante bestemmelser i nærværende databeskyttelseserklæring.

5.2 Sådan kontakter du os

Hvis du er i tvivl, har kommentarer eller forslag til nærværende databeskyttelseserklæring eller andre forhold i forbindelse med dine data, kan du kontakte os ved at sende en e-mail til data.protection@solplanet.net.